46. அப்பாவின் நாமகரணம்

ன் கொள்ளுத்தாத்தாவின் பெயர்தான்
அப்பாவுக்கு வாய்த்தது.

*

அந்தப் பெயர் மட்டுந்தான்
அவர்களுக்கிடையே பொதுவாய் இருந்தது.

*

கொள்ளுத்தாத்தாவின் கடைசி மகனின்
கடைசிப்புத்திரனான அப்பாவுக்கு
அப்பெயர் பெருத்தம்தான்…

*

ஆனால் அவர்களிருவருக்கும் இடையே இருந்த
அத்தனை கால இடைவெளியில்
அப்பாவால் அவர் பெயரை மட்டும்தான்
அறிந்துவைத்திருக்க முடிந்தது.

*

அந்தப் பெயருக்கான உருவத்தை
அவர் கண்ணாடியில் கவனிக்க நேர்ந்துவந்ததால்
அப்பாவால் தான் ஒரு ஓவியத்திலும் பார்த்திராத
தாத்தாவின் ஒருவத்தைத்
தனியாகக் கற்பனை செய்துகொள்ளவும் முடியாமற்போயிற்று.

*

தாத்தாவுக்குத் தருகிற மரியாதையாக
அப்பாவை எல்லோரும்
தம்பி என்றுதான் கூப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்.
இப்படியாக
தாத்தாவின் நினைவின்பொருட்டு
பேரனுக்குப் பெயர் வைத்த அவர்கள்
தாத்தாவை மறந்துபோக வகையாயிற்று.

*

கடைசியில்
அப்பாவை அழைப்பதன் மூலம்
அவரின் தாத்தாவையும் அழைத்துவிட நேர்கிற
சூட்சுமம் அறிந்திராத வாத்தியார்கள் மட்டும்
வருகைப் பதிவில்
அப்பாவின் தாத்தாவை
தினம் தினம் கூப்பிட்டுக்கொண்டிருக்க,
அப்பாவுக்கு அந்தப் பெயரை வைத்தவர்கள்
வருஷத் திதியன்று மட்டும்
தாத்தாவின் காக்கையைக்
கூப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s