23. அப்பாவின் சபலம்

பாவாடைக் குடை விரிய
தெருக்கூத்தினின்றும் கரகாட்டத்தினின்றும்
அடிமரக் கிளை விட்ட கலையின்
பேச்சும் பாட்டுமாய் பச்சை இலக்கியம் பரப்புங்கால்
பத்துப் பத்தென்று
ஜிகினாத் தூவிய மார்பதிர
நாட்டியத்தின் ஏழ்மையை குதித்துக்கொண்டிருந்த
பேரிளம் பெண்கள் முன்னால்
அலுவலகத்தின் சுவர்களுக்கு ஒதுங்கிய
மேஜைகளுக்கு மத்தியில்
எஸ் சேரில்
கஸலுக்குத் திண்டு சாய்ந்த
பணங்கொழுத்த சேட்டுகள் போல்
அப்பாவும்
மாமா என்று நானழைத்த
அந்த இன்னொரு அதிகாரியும்
காதுகளைத் தொட்டுக்க்கொண்டிருந்த பற்களின் இளிப்பில்
அடுத்த வருஷமும்
ஊரில் ஆட்டத்துக்கு வாய்ப்புக் கிட்டிவிட்ட சந்தோஷம்
கைகட்டிப் பார்த்திருந்த
மேளக்காரன் முகத்தில் தெரிந்தது.
*
திடீரென்று
ஜன்னலில் என் முகத்தில் பைசாசம் பார்த்துவிட்ட
அப்பாவின் இளிப்புக்கு வந்துவிட்ட பங்கம்
முதுகு தொட்டு என்னை
வீடுவரைக்கும் துரத்திக்கொண்டு வந்தது.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s