16. அப்பாவின் அறுபது

ப்பாவின் சஷ்டியப்தபூர்த்தி
அடுத்தவர் அறியாமல்
கள்ளக் கல்யாணம் போல நடந்தது…
*
அம்மா இருக்க
அறுபது வயசில்
இன்னொரு பெண்ணைத் தாலி கட்ட
எத்தனை ரகசியங்களின் காவல் வேண்டுமோ
அத்தனையுடனும்
அம்மாவை அறுபது பண்ணிக்கொண்டார்.
*
அப்பாவின் அலுவலகத் தலைகள்
ஏதும் நுழைந்துவிடாதிருக்க
அவர்கள் முகமறிந்த நான்
அர்த்த மண்டபத்தில் காவலிருந்ததால்
அப்பாவின் கிழட்டுக் கல்யாணத்தையும்
கண்ணுறக் கிட்டவில்லை.
*
ரெண்டு வயசு முந்திக்கொடுத்த
ஆரம்பப்பள்ளி ரகசியம் அரசு அறிந்தால்
அடுத்த கணம் வேலை போகும்
என்பதை அறிந்திருந்த விரல்கள்
மார்கழிக் குளிரில் நடுங்குதென்று
அய்யர் தந்த தாலியை
அம்மாவின் கழுத்தில்
அப்பா கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று
நிசப்தத்திலிருந்து புறப்பட்டுவந்த
மாங்கல்ய ஸ்லோகத்தின்
ரீங்கரத்தினின்றும் அறிந்துகொண்டேன்.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s